Aktuális

Uszoda felújítás

Kedves Szülők, leendő óvodások!

Várhatóan ebben az évben felújításra kerül a Szigligeti Utcai Óvoda tanuszodája. A projektet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vízilabda Szövetség támogatja.

Célunk, hogy mindkét óvodánkba járó gyermekek, már úgy mehessenek iskolába, hogy már elsajátították az úszás alapjait.

KÖZLEMÉNY A 2016-2017. Nevelési Évre történő óvodai jelentkezésről

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érintett szülőket, hogy a 2016/2017-es nevelési évben az óvodai ellátást igénylő gyermekek nyilvántartásba vétele a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő valamennyi óvodába, továbbá a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő óvodába is azonos helyszínen és időpontban történik.
A jelentkezés ideje, helye:

2016. április 11. (hétfő) 8.00-18.00 óra,
2016. április 12. (kedd) 8.00-18.00 óra,
2016. április 13. (szerda) 8.00-18.00 óra

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLYÖKSZIGET TERME
(Békéscsaba, Széchenyi u. 4.), Mezőmegyeren és Gerlán az óvoda épülete.
Az óvodai jelentkezéskor, beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a munkahelyhez legközelebbi körzeti óvoda választása esetén a munkáltatói igazolást, sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén az óvoda kijelöléséről szóló szakértői véleményt.

Általános tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák vonatkozásában:

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Békéscsabán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermek, aki harmadik életévét 2017. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2016/2017. nevelési év során (2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig) megkezdhesse.
Amennyiben a szülő a fenti időpontban nem él az óvodába jelentkezés lehetőségével, úgy választási lehetősége az adott évre vonatkozóan a szabad férőhellyel rendelkező óvodákra korlátozódik.

Akiknek kötelező az óvodai nevelés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2013. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető, valamint a gyermek három éves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2016. május 25-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, nem kér felmentést, vagy külföldi tartózkodásáról nem nyilatkozik, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető.

A gyermeket az az óvoda köteles felvenni, amely óvodának életvitelszerűen a körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda), illetve életvitelszerűen a körzetében tartózkodik. Az óvodák a számukra előírt kötelező felvétel biztosításán túl jelentkező igényeket a szabad férőhelyek függvényében teljesíthetik. A felvételről, valamint az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt és legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapon értesíti a szülőt.
Ha a jelentkezők/regisztrálók száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
Az óvodavezető határozatának kézhezvételét követő 15 napon belül a szülő, amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz. A jegyzői határozat kézhezvételét követően a szülők a maguk által választott időpontban írathatják be gyermeküket az óvodába.

Jelentkezéskor a választott óvoda iránti igény regisztrálása, összegyűjtése, a szülők részletes tájékoztatása történik.
Az ÓVODAI REGISZTRÁCIÓS LAP 2016/2017. NEVELÉSI ÉVRE nyomtatványt a jelentkezés helyszínén lehet kitölteni, vagy letölthető www.bekescsaba.hu oldalról (csabai élet/oktatás/óvodák menüpont). Az előre kitöltött jelentkezési lapok leadása, a megfelelő okmányok ellenőrzése is a jelentkezésre megadott két napon, a Csabagyöngye Kulturális Központban történik.
Az összesített létszám ismeretében a fenntartó határoz az egyes óvodákban indítható csoportok számáról.
Az óvodai jogviszony a felvételről való döntési és az esetleges jogorvoslati eljárást követően 2016. május 9-10-én, az adott óvoda székhelyén megszervezett beiratkozással létesül.. Egy intézményen belül, a székhely-telephely óvodák közötti aránytalan jelentkezés esetén az érdekelt szülők bevonásával a választott óvodához közelebb lakó gyermeket kell felvenni.

A jelentkezés előtti időszakban az óvodák kérésre lehetőséget biztosítanak a szülők és gyermekek számára, hogy megismerkedhessenek az óvodapedagógusokkal, az óvodában folyó nevelőmunkával, az épülettel.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodái integrált nevelés ellátására a látásfogyatékosság kivételével kijelölhetők:
Hajnal**-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK (Békéscsaba, Lenkey u. 12.), Kertvárosi /2016. szeptember 1-jétől Békéscsabai Tündérkert/Óvoda*(Békéscsaba, Szegfű u. 87-89.), Kölcsey Utcai* és Ligeti Sori Óvoda (Békéscsaba, Kölcsey u. 15.), Lencsési Óvoda (Békéscsaba, Pásztor u. 91-93.), Mackó-Kuckó Óvoda*(Békéscsaba, Orosházi út 56-58.), Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.), Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi* Óvoda (Békéscsaba, Szigligeti u. 3.), Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda (Békéscsaba, Penza ltp. 19.).

A nem önkormányzati fenntartású Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium, és Alapfokú Művészetoktatási Iskola (Békéscsaba, Szeberényi tér 2.) integrált nevelés ellátására – a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek számára – kijelölhető.

* szlovák nyelvű nemzetiségi nevelést is ellátó
** magyar nyelven roma kulturális nevelést ellátó

Az óvodák elérhetősége, az óvodai felvétel rendje, az óvodai körzetbeosztás, az óvodákról szóló ismertető, Békéscsaba város honlapján,a www.bekescsaba.hu.oldalon, a csabai élet/oktatás/óvodák menüpont alatt, valamint az óvodákban megtalálható. 2016 márciusában az óvodákban

Tájékoztató az életvitelszerű tartózkodás, mint a kötelező felvétel feltétele megállapításának új jogi eljárásrendjéről.
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben a látogatásra javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.
Az óvodai jelentkezés ütemezése

 1. A fenntartó közzéteszi a helyben szokásos módon a jelentkezés módját a hozzá kapcsolódó időpontokkal (az óvodák bejárata, tv, rádió, újság, plakát, gyermekorvosi rendelők, bölcsődék, /www.bekescsaba.hu/csabai élet/oktatás/óvodák/).
 2. A jelentkezés lebonyolításában segítő óvodatitkárokkal a szokásos egyeztető értekezlet 2016. április 8-án délelőtt 10 órakor történik. (Helye/ Polgármesteri Hivatal, II. számú tárgyaló). Minden óvodatitkárt várunk.A jelentkezés ideje:
  2016. április 11. (hétfő) 8.00-18.00 óra,
  2016. április 12. (kedd) 8.00-18.00 óra,
  2016. április 13. (szerda) 8.00-18.00 óra

  A központi jelentkezés helye: Csabagyöngye Kulturális Központ Kölyökkuckó terme.
  A mezőmegyeri és a gerlai óvodába történő jelentkezés helyszíne az adott óvoda épülete.
  A szlovák óvodában – az intézmény szervezésében – is a helyszínen történik a jelentkezés.

 3. Az óvodavezetők nyilvántartásba veszik a gyerekeket.
 4. Az óvodavezetők 2016. április 14. csütörtök délután 14 óráig beküldik az összóvodai adatokat, a körzetek szerinti jelentkezés táblázatát, valamint a beíratott óvodakötelesek, illetve a körzetből be nem íratott óvodakötelesek névsorát.
 5. 2016. április 15-én 9 órától az óvodavezetők vezetői értekezleten koordinálják a feladatokat. (Helye/ Polgármesteri Hivatal, I. számú földszinti tárgyaló.)
 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az április 23-i ülésén a létszámok ismeretében határozatot hoz az indítható csoportok számáról.
 7. Az óvodavezetők 2016. április 28-án megkapják a közgyűlési határozatot, postázzák a jelentkezés elutasításáról, az átirányításokról szóló határozatokat a jelentkezési lapokkal együtt, valamint a jelentkezés elfogadásáról szóló leveleket, megjelölve a beiratkozás időpontját.
 8. Az óvodavezetők az óvodai beiratkozásokat 2016. május 9-10-én megszervezik.
 9. Felülbírálati kérelem esetén a jegyzői határozat kézhezvételét követően a szülők az óvoda nyitvatartási idejében bármelyik napon beírathatják gyermeküket.